Integriteitschendingen (klokkenluiders)
externevertrouwenspersonen.nl

Integriteitschendingen (klokkenluiders)

De meeste organisaties hechten veel waarde aan een open en integere bedrijfscultuur. Toch kan het voorkomen dat zich misstanden in de organisatie voordoen, zoals financiele schendingen, misdragingen of criminele handelingen. Ook kunnen er situaties zijn waardoor medewerkers, de maatschappij of het mileu gevaar lopen. Om melding van een vermoeden van een mistand te kunnen doen is het van belang de drempel voor de medewerker zo laag mogelijk te maken. De externe vertrouwenspersoon kan de medewerker daarbij begeleiden.

Actuele wet- en regelgeving

Voor de overheid (rijk, gemeenten, provincies, waterschappen) geldt o.a. vanuit de Ambtenarenwet een klokkenluidersregeling voor het melden van vermoeden van misstanden. Ook de Politie heeft een eigen klokkenluidersregeling. Alle overige profit en non profit organisaties waar 50 of meer mensen werken, moeten een klokkenluidersregeling hebben. Hierin staat hoe de werkgever omgaat met meldingen van een vermoeden van een misstand. In de wet staat wat er ten minste in de klokkenluidersregeling moet staan. Wie er vóór 1 juli 2016 al een had, moet deze dus aanpassen aan de nieuwe wet. Kijk verder op www.huisvoorklokkenluiders.n

Interne meldprocedure vs Klokkenluidersregeling

De laatste jaren zijn er diverse voorbeelden van zogenaamde ‘klokkenluiders’. Het beeld dat deze term oproept is negatief en dat werpt een hoge drempel om een misstand te melden. Ook wordt de klok vaak extern van de organisatie geluid terwijl doorgaans de organisatie slachtoffer is en zelf de mogelijkheid wil hebben om een misstand aan te pakken of bij criminele handelingen aan te geven bij justitie..


Interne meldprocedure bij ‘vermoeden van een misstand’

  • Schending wettelijke voorschriften of beleidsregels
  • Gevaar voor gezondheid, veiligheid of mileu
  • Onbehoorlijke wijze van handelen of nalaten, met gevaar voor functioneren organisatiegevaar voor gezondheid, veiligheid of mileu

Overige integriteitsschendingen

  • Financiele schendingen
  • Misbruik positie / belangenverstrengeling
  • Lekken / misbruik informatie
  • Misbruik bedrijfsmiddelen
  • Misdragingen in de privesfeer
  • Misstanden volgens interne meldprocedureBron: Government & Integrity en BIOS© Disclaimer Externevertrouwenspersonen.nl